Privacy policy

1. Algemeen

Dit privacyreglement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens door de Stichting wedowe (KvK nr. 66288843) hierna aangeduid met “wedowe”.Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast teneinde wedowe in staat te stellen te blijven voldoen aan wijzigingen in wet- en regelgeving. De laatste versie wordt altijd beschikbaar gesteld via www.wedowe.org.

2. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Wedowe (KvK nr. 66288843) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van wedowe zijn: Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven, info@wedowe.org.De persoonsgegevens zullen worden verstrekt aan de werknemers van wedowe indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met de doelen van verwerking beschreven in artikel 3 van dit privacyreglement.

3. Persoonsgegevens / doelen gegevensverwerking

Wedowe verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:

  • Contactgegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers
  • Financiële gegevens: bankrekening

Doel gegevensverwerking:

  • Communicatie: we gebruiken uw e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief. Communicatie: we gebruiken uw contactgegevens om contact met u te houden over de voortgangen en updates tbh van uw dowe/project.
  • We gebruiken uw bankrekeningnummer voor het verwerken van donaties

We vragen u om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die in dit privacyreglement worden beschreven.

4. Toestemming

Indien en voor zover geen andere wettelijke grondslag van toepassing is voor het verwerken van persoonsgegevens door wedowe, zal wedowe betrokkene(n) toestemming vragen voor het verwerken van persoonsgegevens door wedowe of derden.

Toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken door een e-mail te sturen aan wedowe info@wedowe.org of telefonisch contact op te nemen met +31 (0) 659064049. wedowe zal het intrekken van uw toestemming schriftelijk bevestigen.

Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.

Indien toestemming wordt ingetrokken zal wedowe alle persoonsgegevens waarop de toestemming van toepassing was, vernietigen indien en voor zover wedowe zich in redelijkheid niet kan beroepen op een andere wettelijke grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens door wedowe.

5. Bewaartermijnen

Wedowe zal persoonsgegevens bewaren gedurende 2 jaar en indien van toepassing gedurende de bewaartermijnen die voortvloeien uit wetgeving waaraan wedowe gebonden is. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen zal wedowe persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren.

6. Gegevensbescherming

wedowe heeft passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd om persoonsgegevens te beveiligen. 6.2 Alle personen die van persoonsgegevens kennis kunnen nemen in opdracht van wedowe zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.

7. Rechten van de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkene)

Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt door of in opdracht van wedowe hebben de hierna volgende rechten en kunnen zich op ieder moment wenden tot info@wedowe.org of telefonisch contact opnemen met +31 (0) 659064049:

  1. Het recht op inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens;
  2. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking dan wel het beperken van verwerkingen;
  3. Het recht om overdracht van persoonsgegevens te vragen; en
  4. Het recht een kopie van alle persoonsgegevens die worden verwerkt, te ontvangen.

Betrokkene kan op ieder moment een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door wedowe bij de Autoriteit Persoonsgegevens.