Diversiteit & Inclusie

Filmhub Midden - Adviesrapport: een meer inclusieve filmdocentenpoule

Written by
wedowe team
July 15, 2023

Samenvatting

Filmhub Midden, dat zich sterk maakt voor structurele filmeducatie aan leerlingen in po, vo en so, wilde graag de huidige filmdocentenpoule uitbreiden, zowel kwantitatief als qua diversiteit. 

Voor dit project hebben we informatie opgehaald in een werksessie, uit vragenlijsten en interviews met medewerkers van Filmhub Midden en potentiële nieuwe doelgroepen voor de filmdocentenpoule. Op basis van de analyse van alle onderzoeksresultaten, in combinatie met onze ervaring als experts D&I en filmmakers, hebben we een handzaam en actiegericht advies samengesteld waarmee Filmhub Midden direct aan de slag kan. Daarnaast biedt het advies tips voor verdere vervolgstappen.

Klant intro

Filmhub Midden is ervan overtuigd dat filmeducatie in de 21e eeuw van groot belang is en daarom een structureel onderdeel van het onderwijscurriculum moet zijn. Ze maken zich daar sterk voor en bieden creatieve lessen in filmmaken aan leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs in Utrecht en Flevoland. 

Uit een eerdere inventarisatie bleek dat filmfestivals, theaters en bemiddelaars een groeiende behoefte hebben aan meer goede vakdocenten filmeducatie. Daarom heeft Filmhub Midden in 2022 een flmdocentenpoule opgezet. 

Filmhub Midden wil de filmdocentenpoule uitbreiden met filmmakers uit Utrecht en Flevoland, die op scholen of in theaters over hun werk vertellen en leerlingen inspireren om zelf films te maken, als cameraman, editor, scenarioschrijver, producent, gaffer of regisseur.

Start van de reis

Filmhub Midden benaderde ons om meer Diversiteit en Inclusie in hun actieve poule van filmdocenten te gaan vinden. Het is van belang dat kinderen en jongeren zich vertegenwoordigd zien en voelen door hun docenten en de verhalen waarmee ze in aanraking komen en die ze zelf mogen vertellen. Het zorgt voor bewustwording en ontwikkeling van hun identiteit. 

De huidige leden van de filmdocentenpoule zijn behoorlijk divers in ervaring en specialisme, wel zijn witte hoogopgeleide vakdocenten oververtegenwoordigd.De poule vertegenwoordigt nog niet de diversiteit in leerlingen aan wie de lesprogramma’s worden gegeven.

Filmhub Midden vroeg ons om te onderzoeken wat er nodig is om de filmdocentenpoule nog diverser en inclusiever te maken. Hun vragen waren onder andere: Wat kunnen wij zelf hierin betekenen en waar hebben we hulp bij nodig? Welke vragen moeten we onszelf stellen? Met welke partners werken we nog niet samen? Hoe bereiken en ondersteunen we interessante filmmakers die nu nog niet van ons weten en/of het vak filmdocent nog niet als een optie zien?

Stel een vraag aan het wedowe team

Uitdaging

Filmhub Midden heeft zelf de gewenste nieuwe filmdocenten nog niet kunnen aantrekken vanuit het eigen netwerk en de aanwezige kennis en ervaring met het werven van een diversere poule. Het is nou net vanuit de beperkte diversiteit in het huidige team dat het lastig is om te weten wat ze nog niet wisten, en te leren kennen wie ze nog niet kenden.

Onze aanpak

Voordat we begonnen met het onderzoek, hebben we Filmhub Midden geadviseerd om de focus te verleggen. In plaats van alleen maar te streven naar meer diversiteit in de filmdocentenpoule, hebben we ons gericht op het inclusiever maken van de filmdocentenpoule. 

Door de nadruk te leggen op inclusie, zullen mensen met verschillende achtergronden zich gemakkelijker en voor langere tijd aansluiten en anderen aanmoedigen om ook deel te nemen aan de filmdocentenpoule. Een inclusieve aanpak leidt op die manier uiteindelijk tot een meer diverse filmdocentenpoule waarin de leden zich echt betrokken voelen.

We hebben kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan met een uitgebreide werksessie, een op maat ontworpen vragenlijst en diepte-interviews. Zo verzamelden we inbreng vanuit de huidige en mogelijke nieuwe groepen van filmdocenten, zoals reguliere docenten en filmprofessionals. 

Dit brachten we samen met een inventarisatie van onze eigen relevante kennis en netwerkcontacten, vanuit de filmsector en vanuit Diversiteit & Inclusie.

Lees enkele van onze stories

Resultaten en nieuwe inzichten

Het resulterende adviesrapport dat we Filmhub Midden hebben aangeboden is een combinatie van de inzichten uit dit onderzoek, plus onze eigen kennis, expertise en netwerkconnecties. 

Belangrijk aan het advies, in onze aanpak, is dat het gedegen en realistisch is, praktisch en actiegericht, en ook concrete perspectieven biedt om diepere en bredere stappen te zetten - en daarmee resultaten te behalen.

Vervolg

We hebben het advies recent aangeboden en kijken uit naar het evaluatiegesprek over een aantal maanden, waarin we zowel de samenwerking bespreken als de eerste uitkomsten van de genomen acties.

Stel een vraag aan het wedowe team

Contact

Heb je een vraag? Stuur ons een berichtje; we gaan graag met je in gesprek. 

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.